De basis van gedekt call opties schrijven | Optiestrategie (2024)

Gedekte call (covered call)

Bij het schrijven (verkopen) van een call gaat u een plicht aan. Welke plicht? Een leveringsplicht. Als u een call schrijft, neemt u de verplichting op u om de onderliggende waarde te moeten leveren. Bij het schrijven van calls heeft u geen recht gekocht, maar u bent een plicht aangegaan! En dit laatste is heel belangrijk om u te realiseren. Bij het kopen van opties heeft u een recht verkregen, maar bij het verkopen van opties gaat u een verplichting aan.

In het geval van het schrijven van een call gaat u een leveringsplicht aan! U verplicht uzelf om mogelijk de aandelen te moeten leveren voor de uitoefenprijs die u geschreven heeft. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen premie. Want u gaat natuurlijk niet voor niets een plicht op u nemen. Als u de call 25 schrijft, kunt u verplicht worden om het aandeel te moeten leveren voor € 25. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen optiepremie.

Belangrijk: Schrijf nooit calls zonder dat u de onderliggende waarde in bezit heeft! Als u namelijk calls schrijft zonder dat u de onderliggende waarde heeft, kan dit tot forse verliezen leiden. Het bedrijf zou bijvoorbeeld overgenomen kunnen worden voor een prijs fors boven de uitoefenprijs.


Waarom zou u calls willen schrijven?

Het schrijven van calls op bestaand aandelenbezit geeft extra rendement. U verkoopt (mogelijk) de aandelen die u in bezit heeft op termijn want u gaat een leveringsplicht aan. Dit betekent dat als het aandeel sterk stijgt u de aandelen moet leveren, maar daar had u al rekening mee gehouden bij het verkopen van de call. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u niet hoeft te leveren en op dat moment kunt u de ontvangen premie in uw zak steken.


Een (fictief) voorbeeld

Laten we eens kijken naar het fictieve aandeel ABC. Stel: het aandeel noteert op het moment € 25 en u wilt graag een call met zes maanden looptijd te schrijven om wat extra rendement te maken. De call ABC 27 (u zou dus moeten leveren voor € 27) levert € 0,50 op. Als u besluit deze call te verkopen, gaat u dus de plicht aan het aandeel te moeten leveren voor € 27. Maar omdat u € 0,50 heeft ontvangen voor deze verplichting, verkoopt u eigenlijk op € 27,50.


Wat betekent dit?

Als u deze call zou verkopen gaat u dus een leveringsplicht aan op € 27 en u ontvangt hier € 0,50 voor. Deze plicht loopt tot en met de derde vrijdag van de afloopmaand.

Als het aandeel op die derde vrijdag onder de € 27 staat, kunt u de ontvangen premie in uw zak steken. Daarna kunt u op zoek gaan naar een volgende call om te schrijven.

Als het aandeel boven de € 27 staat, wordt u verplicht de aandelen te leveren voor € 27. U kunt ontslagen worden van deze verplichting door de call terug te kopen. Als u dat doet, kunt u ook besluiten om direct weer een andere call te verkopen met een hogere uitoefenprijs. Dit wordt doorrollen genoemd.


Wanneer bent u blij met deze verplichting die u aangaat?

Het optimale scenario is er een waarbij het aandeel stijgt naar net onder de € 27. U maakt dan zowel winst op het aandeel als op de geschreven call. Want het recht om te mogen kopen op € 27 is € 0 waard als het aandeel op de beurs € 26,90 noteert op de derde vrijdag van de afloopmaand.


Wanneer bent u niet blij?

Als het aandeel heel sterk gaat stijgen. U moet dan namelijk nog steeds leveren op € 27 terwijl het aandeel op de beurs misschien wel € 31 doet. U loopt dus winst mis. En vergist u zich niet, u wordt niet vergeten en u moet wel degelijk leveren voor € 27.

Als het aandeel heel sterk gaat zakken, is dat zeer nadelig. U heeft weliswaar € 0,50 ontvangen voor de leveringsplicht die u bent aangegaan, maar als het aandeel € 5 zakt, is de ontvangen € 0,50 maar een zeer beperkte buffer.


Wanneer schrijft u een call?

Als u de aandelen in bezit heeft en eigenlijk geen grote marktbeweging verwacht. U kunt dan door het schrijven van calls extra rendement maken op uw aandelenbezit. In het meest optimale scenario loopt het aandeel op tot het niveau net onder het niveau waar uw verplichting ligt.


Wat is uw maximale risico?

Uw maximale risico doet zich voor bij een (zeer sterke) daling. U heeft weliswaar de optiepremie ontvangen, maar die biedt bij een grote daling maar beperkt soelaas voor het verlies dat u loopt op uw aandelenbezit.

In het meest negatieve scenario gaat het bedrijf failliet en is uw aandelenbezit waardeloos geworden. Het enige dat u dan wel in uw zak kunt steken is de ontvangen premie, maar dat staat uiteraard niet in verhouding met het verlies dat u geleden heeft op het aandeel.


Kortom

Als u de aandelen bezit, kunt u besluiten om daar calls op te schrijven. U gaat daarmee een leveringsplicht aan, maar ontvangt daar wel premie (geld!) voor. Deze strategie werkt prima in zijwaarts bewegende markten want dan gaat u een verplichting aan waar u niet aan gehouden wordt, maar daar ontvangt u wel geld voor.


Twee gedekte call strategieën en meer beleggen voor (extra) inkomen

Wilt u leren hoe u een gedekte call strategie in de praktijk brengt? Beleggerstrainer Peter Siks zet twee strategieën uiteen in dit artikel. Ook kunt u verder lezen over de andere manieren om extra inkomen uit uw beleggingen te halen via deze samenvatting of door gelijk verder te klikken naar de onderliggende onderdelen:

  1. Rente over uw kassaldo:bereken uw nieuwe rente met de rentecalculator
  2. Securities Lending:Wat is het en hoe werkt het?
  3. Obligatie(fondsen):Wat zijn obligaties, en is het tijd voor de comeback van obligaties?
  4. Dividend:alles over dividend, enhoe u wereldwijd gespreid kunt beleggen met aandacht voor dividend (en duurzaamheid)


Wat u moet weten over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

De basis van gedekt call opties schrijven | Optiestrategie (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5955

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.